(1 - 20 of 39)

Pages

Poveznica na dokument Litološke, sedimentološke i kemijske karakteristike sedimenta utisnutog u vodonosnike uslijed pojave potresa
Poveznica na dokument Granulometrijske karakteristike sedimenta iz uvala Funtana i Saline (Istra)
Poveznica na dokument Raspodjela bisfenola A u sedimentu i suspendiranoj tvari Jadranskog mora
Poveznica na dokument Procjena zagađenja mikroplastikom u sedimentu šelfa Sicilije i Toskanskog otočja
Poveznica na dokument Karakterizacija mikroplastike iz sedimenata plaže
Poveznica na dokument Prostorna raspodjela i sastav bentičke foraminiferske zajednice u slanoj močvari Čižići (otok Krk)
Poveznica na dokument Ecology and diversity of cyanobacteria  in changing ecosystems in the Eastern Adriatic area
Poveznica na dokument Utjecaj kaveznih uzgajališta riba u Zadarskoj županiji na opterećenje mora
Poveznica na dokument Demogeografski razvoj otoka Suska i promjene u okolišu
Poveznica na dokument Akumulacija i postojanost fekalnoga onečišćenja u rovinjskom priobalju
Poveznica na dokument Uzgojne značajke proteolitičkih sulfid-producirajućih bakterija na novom tipu hranjive podloge
Poveznica na dokument Geokemijske značajke vode i sedimenta rijeke Mrežnice
Poveznica na dokument Metal dynamics in the sediments of the Krka River estuary
Poveznica na dokument Metode istraživanja zagađenosti sedimenata u krškim rijekama
Poveznica na dokument Utjecaj naglog porasta vodostaja uslijed rada hidroelektrana na drift makrozoobentosa

Pages