Gregorović, Ingrid: Utjecaj acetilacetonatnih supstituenata na koordinaciju i supramolekulsko povezivanje amidnih koordinacijskih spojeva bakra(II)

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations