disertacija
Učinci spolnih hormona na ekspresiju izmjenjivača klora i mravlje kiseline (Cfex, Slc26a6) u organima štakora

Dean Karaica (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek