Rad nije dostupan
disertacija
Neurokemijski, molekularni i bihevioralni odgovor na farmakološku aktivaciju serotoninskoga sustava u štakora s promijenjenom homeostazom serotonina

Maja Kesić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek