disertacija
Antioksidacijska, antibakterijska i citotoksična aktivnost fitokemikalija iz dubrovačke zečine (Centaurea ragusina L.)

Valerija Vujčić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek