Rad nije dostupan
disertacija
Djelovanje moduliranoga radiofrekvencijskoga zračenja na oksidacijsko-redukcijsku ravnotežu animalnih stanica

Ana Marija Marjanović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek