disertacija
Utjecaj puta dojavljivanja „Notch“ na diferencijaciju stanica hematopoeze

Mladen Paradžik (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek