Rad nije dostupan
disertacija
Ekspresija prijenosnika natrija i glukoze Sglt1 (Slc5a1) u organima miševa

Ivana Vrhovac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek