disertacija
Uloga proteina FADD u regulaciji stanične smrti

Maja Antunović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek