Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj potaknute hematopoeze na diferencijaciju i aktivnost mišjih osteoklasta

Sania Kuzmac (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek