disertacija
Biološki učinci D-izomera metencefalina u eksperimentalnom modelu kemijskog oštećenja jetre miša paracetamolom

Roko Martinić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek