disertacija
Uloga asimetričnog dimetilarginina (ADMA) u oksidativnom oštećenju gušterače tijekom akutne upale

Gorana Trgo (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek