disertacija
Utjecaj ekoloških čimbenika na genetičku varijabilnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl, Oleaceae)

Martina Temunović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek