disertacija
Utjecaj stanišnih uvjeta na dinamiku razvoja makrofita u vodotocima nizinskog dijela Hrvatske

Aleksandra Kočić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek