disertacija
Satelitske karakteristike i grmljavinska aktivnost intenzivnih konvektivnih oluja

Petra Mikuš Jurković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geofizički odsjek