disertacija
Paleogenski karbonatni facijesi nižega dijela naslaga dinaridskoga predgorskoga bazena sjeverne Dalmacije

Jelena Španiček (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek
Geološko-paleontološki zavod