disertacija
Spektrometrija masa fragmenata peptidnih iona nastalih djelovanjem radikala

Anita Horvatić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek