disertacija
Primjena posredne indukcije kiralnosti u asimetričnoj katalizi
enantioselektivno hidrogeniranje komplesima rodija s biokonjugatima trifenilfosfina i kiralnih aminokiselina

Zoran Kokan (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek