Prilog nije dostupan
prilog
Sl. 45. Tipovi i podtipovi pejzaža otoka Hvara 2002. - 2011. godine

Antonio Morić Španić