Prilog nije dostupan
prilog
Sl. 47. Trendovi promjene pejzaža otoka Hvara 1975. - 2011. godine

Antonio Morić Španić