Prilog nije dostupan
prilog
Sl. 53. Potencijalni proizvodni agrarni kapaciteti otoka Hvara

Antonio Morić Španić