(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Sinteza i strukturna karakterizacija kompleksa kobalta(II) i nikla(II) s amidima glicina