Maršavelski, Aleksandra: Računalno ispitivanje katalitičke aktivnosti i selektivnosti aminskih oksidaza prema histaminu i N-metilhistaminu

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations