disertacija
Ekotoksikološka karakterizacija otpadnih voda i aktivnoga mulja upotrebom biokemijskih i histopatoloških biomarkera

Sanja Babić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek