disertacija
Uloga aktivnog ugljena u otklanjanju inhibitora lančane reakcije polimerazom u forenzičnim biološkim uzorcima

Lucija Barbarić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek