disertacija
Građa pobuđenih stanja 24Mg i njihov utjecaj na nukleosintezu

Vedrana Tokić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek