disertacija
Elektrokemijsko jetkanje silicija na izolatoru

Maja Balarin (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek