disertacija
Sinteza i kompleksacijska svojstva glikokonjugata kaliks[4]arena

Nikola Cindro (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek