disertacija
Mikrostrukturna i strukturna istraživanja magnezijeva diborida dopiranog magnetskim nanočesticama

Ivana Lončarek (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek