Pages

	Radiološka svojstva tla u Republici Hrvatskoj
Radiološka svojstva tla u Republici Hrvatskoj
Marko Šoštarić
U ovoj disertaciji prikazano je istraživanje radioloških svojstava tla na području Republike Hrvatske. U svrhu tog istraživanja provedeno je gama spektrometrijsko mjerenje 155 uzoraka tla, od čega 138 uzoraka s nekultiviranih površina i 17 uzoraka s poljoprivrednih površina. Uzorci nekultiviranog tla uzorkovani su sistematično na cijelom području Republike Hrvatske. Za poljoprivredne površine na kojima je provedeno uzorkovanje poznati su načini tretiranja i obrade, te fizikalni i...
 Utjecaj »gena dugovječnosti« na biološku dob u osoba duboke starosti
Utjecaj »gena dugovječnosti« na biološku dob u osoba duboke starosti
Petra Krajačić
U okviru ove doktorske disertacije provedena je asocijacijska studija funkcionalno najvažnijih polimorfizama četiri kandidatska «gena dugovječnosti» (TP53, IL-6, TNF-α i SIRT1) sa širokim spektrom varijabli (anketnih i biometrijskih) povezanih sa zdravljem u uzorku od 344 osobe duboke starosti (85 i više godina). Univarijatne analize istaknule su spolno specifičnu strukturu povezanosti varijabli zdravstvenog statusa s ispitivanim polimorfizmima. Kod oba spola, faktorska analiza...
Aktivnost kisele deoksiribonukleaze i histokemijske promjene u lizosomima kao odgovor dagnje Mytilus galloprovincialis na čimbenike u okolišu
Aktivnost kisele deoksiribonukleaze i histokemijske promjene u lizosomima kao odgovor dagnje Mytilus galloprovincialis na čimbenike u okolišu
Ines Kovačić
Kisela DNaza je lizosomalni enzim koji ima važnu ulogu u metabolizmu deoksiribonukleinskih kiselina. Aktivnost kisele DNaze utvrđena je u probavnoj žlijezdi i škrgama dagnje Mytilus galloprovincialis. Kao dominantna DNaza, identificirana je i karakterizirana DNaza II koja je lokalizirana u lizosomu. Utvrđene promjene aktivnosti kisele DNaze u probavnoj žlijezdi povezane su s dostupnosti hrane u okolišu i ciklusom razmnožavanja, dok je aktivnost kisele DNaze u škrgama povezana sa...
Aktivnost paraoksonaze 1 u premalignim promjenama vrata maternice
Aktivnost paraoksonaze 1 u premalignim promjenama vrata maternice
Dražan Butorac
Paraoksonaza 1 (PON1) je enzim koji sudjeluje u uklanjanju karcinogenih radikala lipidne peroksidacije. Cilj istraživanja je odrediti paraoksonaznu i arilesteraznu aktivnost PON1, razdiobu fenotipova PON1, učestalost polimorfizama gena pon1 koji utječu na enzimsku aktivnost i koncentraciju te parametre lipidnog statusa i oksidacijskoga stresa u ispitanica s premalignim promjenama vrata maternice. Bazalna i NaCl-stimulirana paraoksonazna aktivnost PON1, kao i ove aktivnosti standardizirane...
Akumulacija i postojanost fekalnoga onečišćenja u rovinjskom priobalju
Akumulacija i postojanost fekalnoga onečišćenja u rovinjskom priobalju
Paolo Paliaga
Fekalno onečišćenje važan je ekološki problem priobalnih područja koji utječe na ekosustav i ugrožava ljudsko zdravlje. Akumulacija i postojanost fekalnoga onečišćenja istraženi su u vodenom stupcu i sedimentu tri rovinjske uvale izložene različitim vrstama i količinama otpadnih voda. Razina fekalnog onečišćenja kvantificirana je pomoću bakterijskih indikatora i fekalnih sterola. Raspodjela otpadnih voda oko glavnog kanalizacijskog ispusta u uvali Cuvi ovisila je o...
Algebraic modelling of quantum mechanical equations in the finite- and infinite-dimensional Hilbert spaces
Algebraic modelling of quantum mechanical equations in the finite- and infinite-dimensional Hilbert spaces
Norman Dwight Megill
The Hilbert space of quantum mechanics has a dual representation in lattice theory, called the Hilbert lattice. In addition to offering the potential for new insights, the lattice-theoretical approach may be computationally efficient for certain kinds of quantum mechanics problems, particularly if, in the future, we are able to exploit what may be a “natural” fit with quantum computation. The equations that hold in the Hilbert space lattice representation are not completely known and are...
An investigation of conceptual understanding of atomic spectra among university students
An investigation of conceptual understanding of atomic spectra among university students
Lana Ivanjek
This dissertation describes an investigation on conceptual understanding of discrete line spectra that was conducted among more than 1000 science majors at a Croatian and at an American university. Some serious conceptual and reasoning difficulties were indentified. Students often could not relate spectral lines to transitions between atomic energy levels, nor did many recognize the experimental conditions necessary for the observation of line spectra. Results from the research guided the...
Analiza glikolizacije imunoglobulina G u upalnoj bolesti crijeva tekućinskom kromatografijom
Analiza glikolizacije imunoglobulina G u upalnoj bolesti crijeva tekućinskom kromatografijom
Irena Trbojević Akmačić
Sažetak Upalna bolest crijeva je kroniĉni upalni poremećaj gastrointestinalnog trakta za koji se smatra da je rezultat meĊudjelovanja genskih i okolišnih ĉimbenika. Genetiĉka israţivanja su pokazala da postoji povezanost gena koji sudjeluju u regulaciji glikozilacije IgG-a i upalne bolesti crijeva. N-glikozilacija IgG-a utjeĉe na njegovu strukturu i imunološku funkciju. U ovoj disertaciji analizirana je N-glikozilacija IgG-a kod 804 pacijenta s upalnom bolesti crijeva i zdravih...
Analiza i predviđanje utjecaja koroninih izbačaja na svemirske vremenske prilike
Analiza i predviđanje utjecaja koroninih izbačaja na svemirske vremenske prilike
Mateja Dumbović
Koronini izbačaji i Sunčevi bljeskovi su najsilovitiji eruptivni procesi na Suncu te se nerijetko smatraju glavnim pokretačima svemirskih vremenskih prilika. Praćenjem i predviđanjem svemirskih vremenskih prilika, odnosno stanja u međuplanetarnom prostoru, bliskoj okolici Zemlje te njenoj magnetosferi, ionosferi i termosferi bavi se svemirska prognostika (eng. "space weather"). Iako je to relativno novo područje istraživanja, usko vezano uz razvoj ljudske tehnologije (posebice...
Analiza multielementnog profila, aminokiselina i vazopresina nakon pokušaja samoubojstva osoba s velikim depresivnim poremećajem
Analiza multielementnog profila, aminokiselina i vazopresina nakon pokušaja samoubojstva osoba s velikim depresivnim poremećajem
Stipe Drmić
Stopa depresivnih poremećaja u pandemijskom je porastu. Većinu samoubojstava i pokušaja samoubojstva počine depresivne osobe. Zbog navedenog, neophodni su pouzdani biomarkeri individualizirane procjene rizika suicidalnog ponašanja. Mjerenje koncentracije elemenata u pojedinim biološkim uzorcima omogućuje uvid u promjenu stanja dinamike metabolizma normalnih i patoloških procesa. Metabolički status bioelemenata (BE) te razina hormona i aminokiselina koje sudjeluju u regulaciji...
Analiza osjetljivosti momenata slike s ciljem primjene na problematiku raspoznavanja uzoraka
Analiza osjetljivosti momenata slike s ciljem primjene na problematiku raspoznavanja uzoraka
Kristina Šariri
Momenti slike su numerički deskriptori koji sadrže informaciju o svojstvima invarijantnim na translaciju, rotaciju, promjenu skale i neke oblike distorzije, a njihova analiza je jedna od metoda koje se često koriste pri analizi slika i raspoznavanju uzoraka. U okviru ove radnje razvijeni su algoritmi za računanje geometrijskih, Legendreovih, Zernikeovih, Fourier – Mellinovih te tri tipa Fourier – Jacobijevih momenata, kao i iz njih definiranih invarijanti slike u programskom jeziku...
Analiza tragova postojanih organoklorovih spojeva u tlu i lebdećim česticama u zraku
Analiza tragova postojanih organoklorovih spojeva u tlu i lebdećim česticama u zraku
Marija Dvoršćak
Razrađeni su postupci mikrovalne ili ultrazvučne ekstrakcije za multirezidualnu analizu tragova organoklorovih (OC) pesticida i specifičnih kongenera polikloriranih bifenila u tlu (35 spojeva) i u frakciji lebdećih čestica PM2,5 u zraku (27 spojeva). Otapalo za ekstrakciju bila je smjesa (n-heksan, aceton)=1:1. Pročišćeni ekstrakti analizirani su plinskom kromatografijom uz detekciju spojeva detektorom zahvata elektrona i spektrometrijom masa. Istražen je utjecaj sastojaka matrice...

Pages