Pages

	Radiološka svojstva tla u Republici Hrvatskoj
Radiološka svojstva tla u Republici Hrvatskoj
Marko Šoštarić
U ovoj disertaciji prikazano je istraživanje radioloških svojstava tla na području Republike Hrvatske. U svrhu tog istraživanja provedeno je gama spektrometrijsko mjerenje 155 uzoraka tla, od čega 138 uzoraka s nekultiviranih površina i 17 uzoraka s poljoprivrednih površina. Uzorci nekultiviranog tla uzorkovani su sistematično na cijelom području Republike Hrvatske. Za poljoprivredne površine na kojima je provedeno uzorkovanje poznati su načini tretiranja i obrade, te fizikalni i...
 Morphology and phylogeny of picoeukaryotes and planktonic pennate diatoms in the middle and south Adriatic Sea
Morphology and phylogeny of picoeukaryotes and planktonic pennate diatoms in the middle and south Adriatic Sea
Maja Mucko
The smallest protists, generally called picoeukaryotes, and planktonic pennate diatoms have received limited attention in world oceans, although they are numerous and important for primary production, biogeochemical cycles and for carbon injection into the deep ocean. In this thesis, represented through seven scientific publications, cultivated planktonic pennate diatoms and picoeukaryotes were investigated with traditional methods (light and electron microscopy, morphometry) and with...
 The role of immune mechanisms in development of metabolic syndrome in obesity
The role of immune mechanisms in development of metabolic syndrome in obesity
Sonja Marinović
More than billion of obese and overweight people live currently in the world. A significant number of them develop diabetes mellitus type 2 (DM2) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Mechanisms that induce inflammation and trigger transition from pre-diabetes to DM2 or from hepatic steatosis to non-alcoholic steatohepatitis (NASH) are still unclear. In this research I found that γδ T cells are enriched in visceral adipose tissue and they produce proinflammatory cytokines. In...
 Utjecaj napuštanja zemljišta na zajednice ptica u poljoprivrednim sustavima
Utjecaj napuštanja zemljišta na zajednice ptica u poljoprivrednim sustavima
Krešimir Mikulić
Ptice poljoprivrednih staništa čine jednu od najugroženijih skupina ptica u Europi. Intenzivna poljoprivreda poticana Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije (EU) s jedne strane te napuštanje zemljišta zbog depopulacije ruralnih krajeva s druge strane vode do homogenizacije staništa, što se negativno odražava na brojnost i raznolikost ptica poljoprivrednih staništa. Napuštanje zemljišta vodi do sukcesije vegetacije. Takva u ekološkoj ravnoteži narušena staništa...
 Utjecaj »gena dugovječnosti« na biološku dob u osoba duboke starosti
Utjecaj »gena dugovječnosti« na biološku dob u osoba duboke starosti
Petra Krajačić
U okviru ove doktorske disertacije provedena je asocijacijska studija funkcionalno najvažnijih polimorfizama četiri kandidatska «gena dugovječnosti» (TP53, IL-6, TNF-α i SIRT1) sa širokim spektrom varijabli (anketnih i biometrijskih) povezanih sa zdravljem u uzorku od 344 osobe duboke starosti (85 i više godina). Univarijatne analize istaknule su spolno specifičnu strukturu povezanosti varijabli zdravstvenog statusa s ispitivanim polimorfizmima. Kod oba spola, faktorska analiza...
 Učinak nanočestica srebra na pojavu oksidacijskoga stresa i ekspresiju proteina u duhanu (Nicotiana tabacum)
Učinak nanočestica srebra na pojavu oksidacijskoga stresa i ekspresiju proteina u duhanu (Nicotiana tabacum)
Mira Zovko
Klijanci i odrasle biljke duhana (Nicotiana tabacum L.) izloženi su tretmanima s nanočesticama srebra (AgNP) i ionskim srebrom (AgNO3) u koncentracijama od 25, 50, 75, 100 i 500 μM. Nakon tretmana s AgNP u klijancima je unatoč nižem sadržaju srebra utvrđen oksidacijski stres te promjene u aktivnosti i ekspresiji antioksidacijskih enzima, dok u odraslim biljkama nije bilo većih promjena. Tretmani s AgNO3 izazvali su pojavu oksidacijskog stresa i u klijancima i u korijenu odraslih...
Aktivnost kisele deoksiribonukleaze i histokemijske promjene u lizosomima kao odgovor dagnje Mytilus galloprovincialis na čimbenike u okolišu
Aktivnost kisele deoksiribonukleaze i histokemijske promjene u lizosomima kao odgovor dagnje Mytilus galloprovincialis na čimbenike u okolišu
Ines Kovačić
Kisela DNaza je lizosomalni enzim koji ima važnu ulogu u metabolizmu deoksiribonukleinskih kiselina. Aktivnost kisele DNaze utvrđena je u probavnoj žlijezdi i škrgama dagnje Mytilus galloprovincialis. Kao dominantna DNaza, identificirana je i karakterizirana DNaza II koja je lokalizirana u lizosomu. Utvrđene promjene aktivnosti kisele DNaze u probavnoj žlijezdi povezane su s dostupnosti hrane u okolišu i ciklusom razmnožavanja, dok je aktivnost kisele DNaze u škrgama povezana sa...
Aktivnost paraoksonaze 1 u premalignim promjenama vrata maternice
Aktivnost paraoksonaze 1 u premalignim promjenama vrata maternice
Dražan Butorac
Paraoksonaza 1 (PON1) je enzim koji sudjeluje u uklanjanju karcinogenih radikala lipidne peroksidacije. Cilj istraživanja je odrediti paraoksonaznu i arilesteraznu aktivnost PON1, razdiobu fenotipova PON1, učestalost polimorfizama gena pon1 koji utječu na enzimsku aktivnost i koncentraciju te parametre lipidnog statusa i oksidacijskoga stresa u ispitanica s premalignim promjenama vrata maternice. Bazalna i NaCl-stimulirana paraoksonazna aktivnost PON1, kao i ove aktivnosti standardizirane...
Akumulacija i postojanost fekalnoga onečišćenja u rovinjskom priobalju
Akumulacija i postojanost fekalnoga onečišćenja u rovinjskom priobalju
Paolo Paliaga
Fekalno onečišćenje važan je ekološki problem priobalnih područja koji utječe na ekosustav i ugrožava ljudsko zdravlje. Akumulacija i postojanost fekalnoga onečišćenja istraženi su u vodenom stupcu i sedimentu tri rovinjske uvale izložene različitim vrstama i količinama otpadnih voda. Razina fekalnog onečišćenja kvantificirana je pomoću bakterijskih indikatora i fekalnih sterola. Raspodjela otpadnih voda oko glavnog kanalizacijskog ispusta u uvali Cuvi ovisila je o...
Algebraic modelling of quantum mechanical equations in the finite- and infinite-dimensional Hilbert spaces
Algebraic modelling of quantum mechanical equations in the finite- and infinite-dimensional Hilbert spaces
Norman Dwight Megill
The Hilbert space of quantum mechanics has a dual representation in lattice theory, called the Hilbert lattice. In addition to offering the potential for new insights, the lattice-theoretical approach may be computationally efficient for certain kinds of quantum mechanics problems, particularly if, in the future, we are able to exploit what may be a “natural” fit with quantum computation. The equations that hold in the Hilbert space lattice representation are not completely known and are...
An investigation of conceptual understanding of atomic spectra among university students
An investigation of conceptual understanding of atomic spectra among university students
Lana Ivanjek
This dissertation describes an investigation on conceptual understanding of discrete line spectra that was conducted among more than 1000 science majors at a Croatian and at an American university. Some serious conceptual and reasoning difficulties were indentified. Students often could not relate spectral lines to transitions between atomic energy levels, nor did many recognize the experimental conditions necessary for the observation of line spectra. Results from the research guided the...
Analiza bisfenola a u termokromnim tiskarskim bojama, njihovim otiscima na papiru i uzorcima tla tijekom anaerobne razgradnje papira
Analiza bisfenola a u termokromnim tiskarskim bojama, njihovim otiscima na papiru i uzorcima tla tijekom anaerobne razgradnje papira
Kristinka Vinković
Termokromne boje su materijal čija je uporaba u porastu, a glavne komponente često su im pseudoestrogeni bisfenol A i benzofenon. Za identifikaciju i kvantifikaciju ovih spojeva u termokromnim bojama razvijena je tekućinskokromatografska metoda obrnutih faza s UV-detekcijom. Tri od analiziranih petnaest uzoraka boja sadržavali su bisfenol A s masenim udjelima oko 2 %, a dva uzorka benzofenon s masenim udjelima od 0,34 % i 0,66 %. Termokromna boja koja sadrži bisfenol A i koju je moguće...

Pages