Pages

   Primjena kalorimetrije u termodinamičkoj karakterizaciji kemijskih i fizikalnih procesa u supramolekulskim sustavima
Primjena kalorimetrije u termodinamičkoj karakterizaciji kemijskih i fizikalnih procesa u supramolekulskim sustavima
Tamara Rinkovec
Kalorimetrija je eksperimentalna metoda kojom je moguće izmjeriti toplinu tijekom kemijskog ili fizikalnog procesa. Cilj ovog rada je objasniti teorijsku osnovu kalorimetrijskih mjerenja te opisati najčešće korištene kalorimetrijske metode. Također, želi se pokazati opseg strukturnih i termodinamičkih karakteristika supramolekulskih i biokemijskih sustava do kojih je moguće doći na temelju eksperimentalnih podataka. Naglasak ovog rada je na praktičnoj primjeni kalorimetrijskih...
 Kemikalije aktivne u sprječavanju bakterijskih biofilmova
Kemikalije aktivne u sprječavanju bakterijskih biofilmova
Laura Skukan
U ovom radu izložen je kratki pregled o istraživanju bakterijskih biofilmova, njihovom formiranju, prijenosu, prisutnosti u raznim okolinama i kemikalijama koje služe za njihovo suzbijanje. Biofilmovi su važni s medicinskog aspekta, budući da su naše tjelesne površine od kože do zuba te crijeva pokrivene bakterijama koje potencijalno mogu izazvati bolest ili kontaminirati medicinsku opremu. Isto tako, kontaminacija površina je glavni izazov u proizvodnji hrane. S obzirom na probleme...
 Metodičke upute i preporuke za rad s učenicima s poteškoćama u nastavi geografije
Metodičke upute i preporuke za rad s učenicima s poteškoćama u nastavi geografije
Maja Kolaković
U radu su prikazani načini i preporuke za rad u nastavi geografije s vrlo važnom i ponekad zanemarenom skupinom učenika, a to su učenici s teškoćama u razvoju. Integracija je proces kojim se ostvaruje uključivanje tih učenika u redovan odgojno-obrazovni sustav, odnosno smanjuje segregaciju. Učenici s teškoćama u razvoju su skupina za čiju je uspješnu integraciju u redovnu nastavu potrebno zadovoljiti mnoge uvjete i pretpostavke. Važan element uspješne integracije čine upravo...
"Hrvatski otočki proizvod" - pokretač održivog turizma otoka Hvara
"Hrvatski otočki proizvod" - pokretač održivog turizma otoka Hvara
Antonio Morić Španić
Rad ne sadrži sažetak.
''Imprinting'' kod ptica
''Imprinting'' kod ptica
Tina Kar
''Imprint'' je specijalizirani tip učenja koji utječe na trajne i nepovratne promjene u ponašanju jedinke. Najbolje je istražen kod ptica, ali se pojavljuje i kod drugih životinja, a glavna mu je komponenta osjetljivi period. Najpoznatiji tipovi ''imprinta'' su filijalni, koji omogućuje mladom da pozna svoju majku, i spolni ''imprint'', kojime mlado prepoznaje potencijalne partnere. I jedan i drugi najbolje su istraženi kod različitih ptičjih vrsta, a iako imaju neke zajedničke...
3D printanje organa
3D printanje organa
Tamara Vuk
Tkivno inženjerstvo još je uvijek daleko od zadanog cilja, izrade funkcionalnih zamjenskih humanih organa te je razumno pretpostaviti da tehnologija biofabrikacije vjerojatno neće omogućiti stvaranje 100% autentičnih funkcionalnih kopija organa. Realniji tehnološki cilj je projektiranje tkivnih i organskih konstrukata sa sposobnošću obnavljanja funkcije oštećenih organa. Zahvaljujući brzo-razvijajućem biomimetičkom pristupu koji predstavlja integraciju inženjerstva i razvojne...
ATRA - diferencijacijska terapija leukemije
ATRA - diferencijacijska terapija leukemije
Biljana Sasi
Glavninu ovog rada čini opis mijelopoeze, diferencijacijskog puta od mijeloidnog prekursora do konačne linije granulocita (neutrofili, eozinofili, bazofili) i agranulocita (monociti/makrofagi). Narušavanje mehanizama diferencijacije inhibicijom diferencijacijskih faktora i biosignalnih puteva Ras/Raf/MEK/ERK i PI3K/Akt/mTOR/S6K dovodi do prekomjernog stvaranja nedovoljno zrelih stanica, pri čemu se one akumuliraju u koštanoj srži i u krvotoku, pa se kao posljedica javlja leukemija....
Acetilacetonatni kompleksi bakra(II) s odabranim oksimskim ligandima ; Kemijski set-odabrani pokusi
Acetilacetonatni kompleksi bakra(II) s odabranim oksimskim ligandima ; Kemijski set-odabrani pokusi
Ivica Petar Čališ
U znanstvenom dijelu diplomskog rada priređeni su i strukturno okarakterizirani metalni kompleksi bakra(II) s 3-klorpentan-2,4-dionom i odabranim piridinskim ligandima s karbonilnom i oksimskom skupinom: 4-piridilaldoksimbis(3-klorpentan-2,4-dionato)bakar(II), piridin-4-metilketoksimbis(3- klorpentan-2,4-dionato)bakar(II) i piridin-4-metilketonbis(3-klorpentan-2,4-dionato)bakar(II). Spojevi su sintetizirani klasičnom otopinskom i mehanokemijskom sintezom. Geometrije odabranih ...
Adaptacija vestibularnog sustava kod kitova na modelu dobrog dupina
Adaptacija vestibularnog sustava kod kitova na modelu dobrog dupina
Sven Rosandić
Dobri dupin (Tursiops truncatus Montagu, 1821) je najpoznatiji pripadnik reda kitova (Cetacea), te je kozmopolit a živi u većini toplih mora diljem svijeta. Hrani se pretežito ribama i lignjama, a kako bi se kretao kroz vodu koja se kao medij dosta razlikuje od zraka, razvio je niz prilagodbi kojima mu je život pod vodom olakšan. Vjerojatno najzanimljivija prilagodba je adaptacija i redukcija vestibularnog sustava baš zato što je specifična za kitove i dupine. Njihovi su polukružni...
Adhezija stanica fitoplanktona na nabijenoj međupovršini elektroda/vodena otopina elektrolita
Adhezija stanica fitoplanktona na nabijenoj međupovršini elektroda/vodena otopina elektrolita
Ivana Grubeša
U ovom radu ispitan je rast i prilagodba morskog fitoplanktona Dunaliella tertiolecta u dva vodena medija različitog saliniteta primjenom elektrokemijske metode, i tankoslojne kromatografije. Elektrokemijska karakterizacija staničnih suspenzija ukazuje na slična adhezijska ponašanja stanica u širokom području potencijala na elektrodi za oba medija. Veća fiziološka aktivnost stanica u smislu izlučenih biomolekula i mikrometarskih čestica detektirana je u mediju nižeg saliniteta....
Adhezivni moonlighting proteini u bakterija
Adhezivni moonlighting proteini u bakterija
Bernardo Kerečeni
Moonlighting proteini predstavljaju zanimljivu skupinu proteina koji zaobilaze klasičnu formulaciju „jedan gen – jedan protein – jedna funkcija“ izvodeći dvije ili više biokemijski nepovezanih zadaća. Ne uključuju proteine nastale genskim fuzijama, alternativnim izrezivanjem, proteolizom ili onima koji posjeduju višestruke funkcije unutar različitih domena ili pak uzrokuju pleiotropni učinak na fenotip. Često je riječ o proteinima koji su uključeni u esencijalne...
Adicijski spojevi metalnih(II) ß-diketonata s heksametilentetraminom i 1,4-diazabiciklo[2,2,2]oktanom ;
Fizikalna svojstva tvari - vrelište
Adicijski spojevi metalnih(II) ß-diketonata s heksametilentetraminom i 1,4-diazabiciklo[2,2,2]oktanom ; Fizikalna svojstva tvari - vrelište
Zrinka Šipušić
Ovaj diplomski rad bavi se pripravom, kristalizacijom te kristalnim i molekulskim strukturama adicijskih spojeva bis(3-benzilpentan-2,4-dionato)bakra(II), bis(pentan-2,4-dionato)bakra(II) i bis(1,3-difenilpropan-1,3-dionato)bakra(II) s premošćujućim ligandima heksametilentetraminom i 1,4-diazabiciklo[2,2,2]oktanom. Sinteze su provođene uz dva stehiometrijska omjera polaznih kompleksnih jedinica i premošćujućih liganada, 1 : 1 i 1 : 2. Polazne građevne jedinice otopljene su u toplom...

Pages