Pages

	Machine learning in solid-state physics and statistical physics
Machine learning in solid-state physics and statistical physics
Lovro Vrček
In this work, we study an alternative approach to simulating molecular dynamics of large systems over long time periods; the one using machine learning instead of DFT. Studied system is a ruthenium surface which is interacting with hydrogen atoms. We use neural networks to obtain the regression model for the studied system, and train several different architectures of neural networks in order to find the optimal one. For input we use Gaussian descriptors which take Cartesian coordinates of...
   Primjena kalorimetrije u termodinamičkoj karakterizaciji kemijskih i fizikalnih procesa u supramolekulskim sustavima
Primjena kalorimetrije u termodinamičkoj karakterizaciji kemijskih i fizikalnih procesa u supramolekulskim sustavima
Tamara Rinkovec
Kalorimetrija je eksperimentalna metoda kojom je moguće izmjeriti toplinu tijekom kemijskog ili fizikalnog procesa. Cilj ovog rada je objasniti teorijsku osnovu kalorimetrijskih mjerenja te opisati najčešće korištene kalorimetrijske metode. Također, želi se pokazati opseg strukturnih i termodinamičkih karakteristika supramolekulskih i biokemijskih sustava do kojih je moguće doći na temelju eksperimentalnih podataka. Naglasak ovog rada je na praktičnoj primjeni kalorimetrijskih...
 Evolucija alternativnog prekrajanja RNA
Evolucija alternativnog prekrajanja RNA
Bruno Pavletić
Pojava alternativnog prekrajanja nesumnjivo predstavlja iznimno važan korak u evoluciji eukariota. Iako nije poznato kada se točno pojavilo, zasigurno je od tada snažno povećalo kodirajući potencijal genoma. Ono je nastalo kao svojevrsna nadogradnja na prekrajanje pre-mRNA. Prekrajanje RNA nastalo je kao posljedica pojave introna u ranim genomima koji su se morali izrezivati iz transkripata. Introni najvjerojatnije vuku transpozonsko porijeklo što im je omogućilo brzo širenje drevnim...
 Genomska filostratigrafija
Genomska filostratigrafija
Lucija Librenjak
Makroevolucija, često definirana kao “evolucija iznad razine vrste”, tradicionalno se proučava analizom fosila, komparativnom morfologijom ili tzv. evo-devo pristupom. Korištenjem komparativne genomike moguće je rekonstruirati evolucijsku povijest na dodatnoj razini, metodom genomske filostratigrafije. Genomsku filostratigrafiju razvio je Tomislav Domazet-Lošo s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Ova novija statistička metoda koristi se za povezivanje evolucijskog...
 Kemikalije aktivne u sprječavanju bakterijskih biofilmova
Kemikalije aktivne u sprječavanju bakterijskih biofilmova
Laura Skukan
U ovom radu izložen je kratki pregled o istraživanju bakterijskih biofilmova, njihovom formiranju, prijenosu, prisutnosti u raznim okolinama i kemikalijama koje služe za njihovo suzbijanje. Biofilmovi su važni s medicinskog aspekta, budući da su naše tjelesne površine od kože do zuba te crijeva pokrivene bakterijama koje potencijalno mogu izazvati bolest ili kontaminirati medicinsku opremu. Isto tako, kontaminacija površina je glavni izazov u proizvodnji hrane. S obzirom na probleme...
 Mehanizmi razvoja Alzheimerove  bolesti
Mehanizmi razvoja Alzheimerove bolesti
Iris Grgurina
Alzheimerova bolest je kronična neurodegenerativna bolest s dobro definiranim patofiziološkim mehanizmima koji najčešće utječu na područja medijalnog temporalnog režnja i susjedne neokortikalne strukture. Ekstracelularni neuralni plakovi i inercelularni fibrili su najpoznatije patološke značajke Alzheimerove bolesti, a nastaju zbog akumulacije amiloid β peptida i citoskeletnih promjena koje proizlaze iz hiperfosforilacije i agregacije mikrotubul vezujućeg tau proteina. Nakon...
 Metodičke upute i preporuke za rad s učenicima s poteškoćama u nastavi geografije
Metodičke upute i preporuke za rad s učenicima s poteškoćama u nastavi geografije
Maja Kolaković
U radu su prikazani načini i preporuke za rad u nastavi geografije s vrlo važnom i ponekad zanemarenom skupinom učenika, a to su učenici s teškoćama u razvoju. Integracija je proces kojim se ostvaruje uključivanje tih učenika u redovan odgojno-obrazovni sustav, odnosno smanjuje segregaciju. Učenici s teškoćama u razvoju su skupina za čiju je uspješnu integraciju u redovnu nastavu potrebno zadovoljiti mnoge uvjete i pretpostavke. Važan element uspješne integracije čine upravo...
 Migracije modernog čovjeka
Migracije modernog čovjeka
Vedran Vanjorek
Na temelju genetičkih istraživanja i fosilnog zapisa nastale su dvije prevladavajuće teorije nastanka modernog čovjeka, multiregionalna hipoteza i teorija izlaska iz Afrike. Za sada se teorija postanka modernog čovjeka u Africi te njegova neposredna migracija izvan Afrike u Aziju te u sve ostale regije svijeta čini točnijom. Modifikacije teorije izlaska čovjeka iz Afrike govore o višestrukim migracijama iz Afrike ili miješanju populacija modernog čovjeka s arhaičnim hominidima....
 Posttranslacijske modifikacije proteina
Posttranslacijske modifikacije proteina
Robert Valla
Posttranslacijska modifikacija svaka je preinaka proteina koja se odvija na proteinu nakon njegove biosinteze. Ove modifikacije uključuju smatanje proteina te mnogobrojne kovalentne modifikacije. Toliko su brojne da gotovo da nema proteina koji se ne podvrgava nekoj od ovih modifikacija. Trenutno je otkriveno preko 200 različitih posttranslacijskih modifikacija te su one postale težište istraživanja u proteomici iz razloga što postaje sve jasnije da su proteini bez ovih modifikacija...
 Primjena monoklonskih protutijela u liječenju malignih hematoloških bolesti
Primjena monoklonskih protutijela u liječenju malignih hematoloških bolesti
Marija Lugar
Monoklonska protutijela su protutijela monovalentnog afiniteta (vežu isti epitop) nastala iz klonova jedinstvene roditeljske B-stanice. Otkriće tehnologije hibirdoma stanica omogućilo je dobivanje mišjih monoklonskih protutijela na željeni antigen, a daljnjim napretkom genetičkog inženjerstva i tehnologije rekombinantne DNA moguće je dobiti kimerna, humanizirina te potpuno humana protutijela. Humanizacijom je poboljšana učinkovitost te je produžen poluživot protutijela. U...
 Proteini intrinzično neuređene strukture i njihove  interakcije na primjeru p53
Proteini intrinzično neuređene strukture i njihove interakcije na primjeru p53
Jurica Matković
Intrinzično neuređeni proteini čine veliki dio proteoma stanice. Ovdje je opisan samo mali dio strukture, funkcije i interakcija jednog od mnoštva proteina s intrinzično neuređenim dijelovima koji imaju ključne uloge u životu stanice. Suvremena istraživanja daju nam realniji uvid u stanične procese na molekularnoj razini, te mijenjaju sliku proteinskih interakcija. Tek smo na početku i još mnogo posla čeka buduće strukturne biologe u karakterizaciji intrinzične ...
 Translezijska sinteza DNA polimerazom IV i uloga u replikaciji bakterije Escherichia coli
Translezijska sinteza DNA polimerazom IV i uloga u replikaciji bakterije Escherichia coli
Dora Grbavac
Genetički materijal organizama podložan je stalnim oštećenjima uzrokovanim endogenim i egzogenim čimbenicima. Postoje brojni mehanizmi koji brzo i točno popravljaju ovakva oštećenja. Međutim, ako je razina oštećenja toliko velika da mehanizmi koji ne rade greške nisu dovoljni da bi izvršili popravak, dolazi do indukcije SOS odgovora. Ova faza popravka uključuje sintezu preko lezije, tzv. translezijsku sintezu (TLS), a posredovana je translezijskim polimerazama. Jedna od pet...

Pages