Pages

   Primjena kalorimetrije u termodinamičkoj karakterizaciji kemijskih i fizikalnih procesa u supramolekulskim sustavima
Primjena kalorimetrije u termodinamičkoj karakterizaciji kemijskih i fizikalnih procesa u supramolekulskim sustavima
Tamara Rinkovec
Kalorimetrija je eksperimentalna metoda kojom je moguće izmjeriti toplinu tijekom kemijskog ili fizikalnog procesa. Cilj ovog rada je objasniti teorijsku osnovu kalorimetrijskih mjerenja te opisati najčešće korištene kalorimetrijske metode. Također, želi se pokazati opseg strukturnih i termodinamičkih karakteristika supramolekulskih i biokemijskih sustava do kojih je moguće doći na temelju eksperimentalnih podataka. Naglasak ovog rada je na praktičnoj primjeni kalorimetrijskih...
Adaptacija vestibularnog sustava kod kitova na modelu dobrog dupina
Adaptacija vestibularnog sustava kod kitova na modelu dobrog dupina
Sven Rosandić
Dobri dupin (Tursiops truncatus Montagu, 1821) je najpoznatiji pripadnik reda kitova (Cetacea), te je kozmopolit a živi u većini toplih mora diljem svijeta. Hrani se pretežito ribama i lignjama, a kako bi se kretao kroz vodu koja se kao medij dosta razlikuje od zraka, razvio je niz prilagodbi kojima mu je život pod vodom olakšan. Vjerojatno najzanimljivija prilagodba je adaptacija i redukcija vestibularnog sustava baš zato što je specifična za kitove i dupine. Njihovi su polukružni...
Adhezija stanica fitoplanktona na nabijenoj međupovršini elektroda/vodena otopina elektrolita
Adhezija stanica fitoplanktona na nabijenoj međupovršini elektroda/vodena otopina elektrolita
Ivana Grubeša
U ovom radu ispitan je rast i prilagodba morskog fitoplanktona Dunaliella tertiolecta u dva vodena medija različitog saliniteta primjenom elektrokemijske metode, i tankoslojne kromatografije. Elektrokemijska karakterizacija staničnih suspenzija ukazuje na slična adhezijska ponašanja stanica u širokom području potencijala na elektrodi za oba medija. Veća fiziološka aktivnost stanica u smislu izlučenih biomolekula i mikrometarskih čestica detektirana je u mediju nižeg saliniteta....
Adhezivni moonlighting proteini u bakterija
Adhezivni moonlighting proteini u bakterija
Bernardo Kerečeni
Moonlighting proteini predstavljaju zanimljivu skupinu proteina koji zaobilaze klasičnu formulaciju „jedan gen – jedan protein – jedna funkcija“ izvodeći dvije ili više biokemijski nepovezanih zadaća. Ne uključuju proteine nastale genskim fuzijama, alternativnim izrezivanjem, proteolizom ili onima koji posjeduju višestruke funkcije unutar različitih domena ili pak uzrokuju pleiotropni učinak na fenotip. Često je riječ o proteinima koji su uključeni u esencijalne...
Adicijski spojevi metalnih(II) ß-diketonata s heksametilentetraminom i 1,4-diazabiciklo[2,2,2]oktanom ;
Fizikalna svojstva tvari - vrelište
Adicijski spojevi metalnih(II) ß-diketonata s heksametilentetraminom i 1,4-diazabiciklo[2,2,2]oktanom ; Fizikalna svojstva tvari - vrelište
Zrinka Šipušić
Ovaj diplomski rad bavi se pripravom, kristalizacijom te kristalnim i molekulskim strukturama adicijskih spojeva bis(3-benzilpentan-2,4-dionato)bakra(II), bis(pentan-2,4-dionato)bakra(II) i bis(1,3-difenilpropan-1,3-dionato)bakra(II) s premošćujućim ligandima heksametilentetraminom i 1,4-diazabiciklo[2,2,2]oktanom. Sinteze su provođene uz dva stehiometrijska omjera polaznih kompleksnih jedinica i premošćujućih liganada, 1 : 1 i 1 : 2. Polazne građevne jedinice otopljene su u toplom...
Adsorpcija na međupovršini čvrsto/tekuće
Adsorpcija na međupovršini čvrsto/tekuće
Karla Gotić
Adsorpcija je jedan od iznimno važnih procesa čije je detaljnije teorijsko proučavanje započelo prije stotinjak godina, na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. U ovom radu bit će predstavljen proces adsorpcije između dviju faza, čvrste faze i tekuće faze. Prvo će biti objašnjeni procesi koji se zbivaju na površini čvrste faze u ovisnosti o materijalu te na koji način ti materijali sudjeluju u elektrostatskim interakcijama s otopljenim tvarima u tekućoj fazi....
Adsorpcija: adsorpcijske izoterme
Adsorpcija: adsorpcijske izoterme
Kristin Becker
Adsorpcija je jedan od važnijih fizikalnih i kemijskih procesa zbog svoje široke primjene u raznim područjima, a ponajviše u industriji i ekologiji. Iz tog razloga poznavanje njenih svojstava i točna i precizna interpretacija dobivenih rezultata je ključna za čovjeka i ekosustav. Adsorpcijske izoterme su važan dio analize tih podataka. Linearizacijom tih jednadžbi jednostavno i brzo se može pretpostaviti mehanizam nekog procesa. Ukoliko linearizacija ne ispunjava taj zadatak...
Aktivnost šišmiša u različitim staništima grada Zagreba
Aktivnost šišmiša u različitim staništima grada Zagreba
Marta Goričan
Svi europski šišmiši su više ili manje ugroženi, a pojedine vrste u nekim zemljama su već izumrle. U Hrvatskoj Zakonom o zaštiti prirode sve vrste šišmiša su kategorizirane posebno zaštićenim vrstama, te će ovo istraživanje pridonijeti boljem poznavanju njihove biologije i zaštiti. Tijekom ljeta 2012. godine provedeno je terensko istraživanje metodom transekta pomoću bat-detektora na dva različita staništa u Zagrebu - poluprirodno stanište Jarun i urbanizirani centar...
Alge kremenjašice - biološki element kakvoće vode u bentosu akumulacija rijeke Drave
Alge kremenjašice - biološki element kakvoće vode u bentosu akumulacija rijeke Drave
Ema Keder
Dijatomeje ili alge kremenjašice dominantna su komponenta perifitona/bentosa te sastavom i brojnosti vrsta odražavaju fizikalna i kemijska obilježja vodotoka. Istraživanje je provedeno tijekom četrnaest godina, od 1999. do 2012. godine u sustavu akumulacija rijeke Drave (Varaždin, Čakovec i Dubrava), smještenim u sjevernom dijelu Hrvatske. Uzorci bentosa uzorkovani su struganjem akumuliranog perifitona sa potopljenih stabala, kamenja ili šljunka. Za svaki uzorak izračunata je...
Alge kremenjašice kao biološki pokazatelji ekološkog stanja izvora rijeke Krčić
Alge kremenjašice kao biološki pokazatelji ekološkog stanja izvora rijeke Krčić
Josipa Pichler
Alge kremenjašice su jedna od najvažnijih komponenti perifitona i fitobentosa te je njihov sastav od velike važnosti u procjeni ekološkog stanja kopnenih voda. Fitobentos izvora rijeke Krčić uzorkovan je u nepravilnim razmacima od lipnja 2012. godine do studenog 2015. godine. Izvor je povremen, s pravilnom izmjenom razdoblja stalnog toka i presušivanja. Ukupno je određeno 36 vrsta algi kremenjašica. Dominantne vrste su bile Achnanthidium minutissimum, Meridion circulare var....
Algebarska proširenja polja
Algebarska proširenja polja
Elizabeta Borovec
U ovom diplomskom radu iznijeli smo osnovne rezultate o algebarskim proširenjima polja. Definirali smo algebarska i transcendentna proširenja polja te smo proučavali konačna proširenja polja. Budući da smo definirali proširenja polja, prirodno se nameće pitanje postojanja algebarski zatvorenih polja. Dokazali smo postojanje algebarskog zatvarača za svako polje te da je algebarski zatvarač prebrojivog polja također prebrojiv. Osim toga, dokazali smo da su bilo koja dva algebarska...
Algoritmi u poravnavanju očitanja
Algoritmi u poravnavanju očitanja
Zorana Vukoša
Poravnanje očitanja je korak u sekvenciranju nove generacije gdje se sva očitanja dobivena s platformi za sekvenciranje uspoređuju s referentnom sekvencom kako bi se dobila željena sekvenca. Razni algoritmi su korišteni kako bi olakšali uređivanje velikih brojeva očitavanja na njihovim točnim pozicijama u odnosu na reference. Algoritmi navedeni u ovom radu su temeljni alati za poravnanje očitanja. Razvoj ideje o ubrzanju i poboljšanju algoritma je prikazan od najosnovnijeg...

Pages